Take a tour through fashionable legacy that is Tony Stark.